fbpx Adatkezelési tájékoztató | Mályvavirág Alapítvány

Adatkezelési tájékoztató

Mályvavirág Alapítvány

Adatkezelési tájékoztató

 

Röviden:

Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak az érintettek hozzájárulásával adunk át.

Az érintett egyénnek joga van a személyes adatai feletti rendelkezési jogra. Joga van ahhoz, hogy a személyes adatait kikérje, azokat használja, vagy másik adatkezelőnek továbbítsa saját belátása szerint. Ennek megfelelően bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha azt írásban kéri, levélben vagy a info [at] malyvavirag.hu email címen.

Az érintettet megilleti a tájékoztatás joga, ezért kérés nélkül is minimálisan tájékoztatást adunk a következőkről: az adatkezelő személye és elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége, az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás, az érintettek köre, az adatkezelés időtartama, eltérő cél, személyes adatok forrása, adatkezelés módja, technikai és szervezési intézkedések, érintett jogok és joggyakorlás.

A személyes adatok törlését a fentiekhez hasonló módon lehet kérni.

 

Bevezetés

A Mályvavirág Alapítvány (székhely: 5622 Köröstarcsa, Tavasz u. 12., telephely: 2230 Dunaharaszti, Tavasz u. 31-33., adószám:18504530-2-04 levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 31-33, e-mail info [at] malyvavirag.hu, internet: www.malyvavirag. hu, a továbbiakban: Alapítvány, adatkezelő ) adatvédelmi tisztviselő: Dr. Tóth Miklós Kuratóriumi tag, elérhetősége: e-mailban: info [at] malyvavirag.hu, levélben: Mályvavirág Alapítvány 2330 Dunaharaszti, Tavasz u.31-33., aláveti magát a következő tájékoztatónak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20. §-a kimondja, hogy az érintett (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye

 2. az érintettek köre

 3. az adatgyűjtés célja

 4. az adatkezelés időtartama

 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők köre

 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamin

 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.malyvavirag.hu .

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lép hatályba.

 

Értelmező fogalmak

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy.

 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 3. Különleges adat:

 4. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 5. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

 7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pld. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétel.

 11. Nyilvánosságra hozatal: az adatnak bárki számára történő hozzáférhetővé tétel.

 12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 13. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel való ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozás céljából.

 15. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 16. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 17. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 18. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, mely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adatkeletkezett.

 19. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

 20. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 21. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 22. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsennisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, ( az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha három tartalmi követelményt teljesít, tehát: egyrészt önkéntes, másrészt határozott, harmadrészt megfelelő tájékozottságon alapul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalanul nagy költséggel járna és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelésével érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerül sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Adomány felajánlás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a weboldal adományozási funkciójának a működtetése körében a következőket:

 2. az adatgyűjtés ténye

 3. az érintettek köre

 4. az adatgyűjtés célja

 5. az adatkezelés időtartama

 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 7. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 8. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: előnév, vezeték-és keresztnév, e.mail cím, telefonszám, lakcím, életekor, nem, adóazonosító, egyéb személyes adatok, fizetési mód, az adományozás összege, az adományozás időpontja, az adományozás kori IP cím.

 9. Az érintettek köre: a weboldalon adományozó valamennyi érintett.

 10. Az adatgyűjtés célja: az adományozás lebonyolítása a weboldalon.

 11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján, olvasható formában megtartva 8 év.

 12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Alapítvány Kuratóriumának tagjai és az erre a célra külön kijelölt önkéntes kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

személyesen: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc u.1. sz alatt

postai úton: 2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 31-33 címen

e-mail útján: info [at] malyvavirag.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv. 13/A § (3) bekezdése: /A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban eben az esetben is csak a szükséges mértéki és ideig./

 

Hírlevél

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

 2. az adatgyűjtés ténye

 3. az érintettek köre

 4. az adatgyűjtés célja

 5. az adatkezelés időtartama

 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 7. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 8. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefon, nem , születési dátum, kapcsolat a Mályvavirág Alapítvánnyal, dátum, időpont.

 9. Az érintettek köre: a Hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 10. Az adatkezelés célja: információt tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére; tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, termékekről, új funkciókról stb.

 11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Alapítvány kuratóriumának tagjai és külön erre a célra kijelölt önkéntes kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 14. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5.§ (1) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (5) bekezdése.

 

A honlap kapcsolati adatkezelése

 1. A honlapon (www.malyvavirag.hu) közzétett e-mail címekre írt levelek szintén e-mailban érkeznek az illetékes Kuratóriumi tag postafiókjába.

 2. A beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével töröljük.

 3. Amennyiben tevékenységünkkel kapcsolatos kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Facebook

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 2. az adatgyűjtés ténye

 3. az érintettek köre

 4. az adatgyűjtés célja

 5. az adatkezelés időtartama

 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 7. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 8. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilja.

 9. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon és lájkolta a weboldalt.

 10. Az adatkezelés célja: a Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

 11. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról a www.facebook.com/about/privacy címen tájékozódhat az érintett.

 12. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára., módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a faceboook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com oldalon

 

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a Weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 2. az adatgyűjtés köre,

 3. az érintettek köre,

 4. az adatgyűjtés célja,

 5. az adatkezelés időtartama,

 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 7. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 8. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre

 9. a továbbított adatok köre az online adományozás lebonyolítása érdekében: számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg

 10. Az érintetek köre: az online adományozást kérő valamennyi érintett.

 11. Az adatkezelés célja: az online adományozás lebonyolítása.

 12. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online adományozás lebonyolításáig tart.

 13. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a mindenkori számlakezelő bank, jelenleg az OTP dunaharaszti fiókja.

 14. Az érintetek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérheti az online adományozást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 15. Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdés illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltoztatásból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 6. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 7. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 8. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 9. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus feldolgozói rendszerbe;

 10. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát;

 11. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 12. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adott biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell kiválasztani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Az érintetek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 5. Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Feldolgozó ezt kéri, vagy, ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elrendelte.

 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. kivéve, ha az adatkezelést törvény rendeli el;

 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. a bíróság soron kívül jár el.

 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu


 

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogainak sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítés során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2005. évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről